Rakennusala

LAINSÄÄDÄNTÖ

Finlex, sähköturvallisuuslaki, työturvallisuuslaki
Työehtosopimus:

RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014–29.2.2016

TYÖTURVALLISUUS

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta
Finlex, 205/2009
TYÖTURVALLISUUS (työehtosopimus)
20 §

TYÖTURVALLISUUS
 1. Tapaturmien välttämiseksi ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin
  työntekijän turvallisuuden suojelemiseksi.
 2. Kieltäytymistä suorittamasta työtä, jota varten viranomaisten
  määräämiä varmuuslaitteita ei ole tehty, ei ole pidettävä työehtosopimuksen
  vastaisena työstäkieltäytymisenä.
 3. Työntekijä on velvollinen noudattamaan työsuojeluviranomaisten
  ja työnantajan työntekijäin turvallisuuden suojelemiseksi
  antamia ohjeita.
 4. Mikäli asiantuntijalausuntojen, työtapaturma- ja ammattitautitilastojen
  tai muun vastaavan perusteen nojalla yhteisesti voidaan
  todeta, että erityisten suojavaatteiden tai -varusteiden käytöllä
  työssä on työturvallisuus- tai terveysolosuhteita tässä työssä olennaisesti
  parantava vaikutus, hankkii työnantaja tällaisen suojavaatteen
  tai -varusteen työpaikalle työntekijän käyttöön vaikka sen antaminen
  työturvallisuuslain 15 §:n mukaan ei olisi välttämätöntä.Edellä sanottu ei tarkoita tavanomaista työvaatetusta.
  Työnantaja hankkii optisesti hiotut häikäisyn estävät suojalasit
  niitä työssään tarvitseville, ellei häikäisyvaaraa muutoin voida torjua
  (esim. asentamalla työkoneisiin häikäisysuojakalvot).
SOVELTAMISOHJE:
 1.  Yhteistyöelin edellä tarkoitetussa suhteessa on yrityksen työsuojelutoimikunta.
  Myös yrityksen terveydenhuoltohenkilöstölle tulee antaa mahdollisuus lausua mielipiteensä hankittavaksi ehdotetuista suojavaatteista tai -varusteista.
 2. Sovellettaessa tämän pykälän 4. kohdan määräyksiä on pääsääntönä
  pidettävä sitä, että suojavaatteen tai -varusteen hankkimisvelvollisuus
  arvostellaan työturvallisuuslain 15 §:n mukaisesti.
  Hankintaratkaisun tekee työnantaja yksin todettuaan lain mainitsemien edellytysten olevan olemassa. Jos työnantaja katsoo, ettei työturvallisuuslain 15 §:n määräyksiä ole tapaukseen sovellettava, mutta jos työtapaturma- tai ammattitautitilastojen tai muun vastaavan perusteen nojalla yhteisesti
  työsuojelutoimikunnassa todetaan, että muissakin kuin työturvallisuuslain
  15 §:n mainitsemissa tapauksissa voidaan mainitunlaisia varusteita hankkimalla työturvallisuus- tai terveysolosuhteita tietyssä työssä olennaisesti parantaa, hankkii työnantaja työpaikalle työntekijän käyttöön työehtosopimusmääräyksessä tarkoitetun suojavaatteen tai -varusteen. Yhteisellä toteamisella tarkoitetaan määräyksessä sitä, että työsuojelutoimikunnassa
  edustettuna olevat eri ryhmät ovat hankintaehdotuksesta samaa mieltä. Tavanomaisella työvaatetuksella tarkoitetaan vaatetusta, jota työntekijä käyttää estääkseen omia vaatteitaan tai itseään likaantumasta työssään. Sanotunlainen
  suojavaatetus ei lainkaan kuulu tämän sopimuskohdan soveltamispiiriin.
 3. Töissä, joissa työvaatteiden kuluminen on poikkeuksellisen suuri antaa työnantaja työntekijälle kohtuulliseksi katsottavan määrän suojavaatetusta.
 4. Työnantaja hankkii tarkkuutta vaativissa tehtävissä työskenteleville
  työn niin vaatiessa optisesti hiotut suojalasit, mikäli työterveyshuolto
  on todennut ne tarpeellisiksi.
 5. Uusia työntekijöitä opastettaessa kiinnitetään huomiota työsuojelunäkökohtiin.
  Samoin selvitetään työsuhteeseen liittyviä asioita sekä työpaikan järjestö- ja neuvottelusuhteita.
 6. Työnantajan on niillä aloilla, joilla työterveyskorttia on käytettävä,
  työsopimuksen solmimisen yhteydessä varmistettava, että
  työntekijällä on oma henkilökohtainen työterveyskortti.40
  Työntekijän on pidettävä työterveyskortti mukanaan rakennustyömaalla.
  Työterveyshuollon järjestämisen valvomiseksi työntekijän
  on näytettävä työterveyskortti työnantajalle.

SÄHKÖASENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS1.10.2014 – 31.1.2017

22 § TYÖVÄLINEET JA SUOJAVAATETUS
 1. Työnantaja on velvollinen pitämään korvauksetta käytettävissä kunkin työn edellyttämät kunnolliset, ajanmukaiset ja turvalliset työvälineet.
 2. Suojavarusteet
  Työsuhteessa olevalle työntekijälle annetaan omaksi tai käyttöön suojapuku, turvajalkineet, suojakypärä, kuulosuojaimet ja suojalasit, jotka ovat tarvittaessa näkökyvyn mukaan hiotut.Suojapukuja annetaan keskimäärin kaksi ja turvajalkineita yhdet vuodessa, elleivät olosuhteet tai käyttötarve muuta edellytä. Yrityksessä voidaan sopia muusta vastaa-vasta menettelystä sekä työvaatehuollosta.

   

  1. Työntekijälle tulee lisäksi antaa omaksi tai käyttöön työskentelyolosuhteista riippuen asianmukainen suojavaatetus, kuten:
   kylmien sääolosuhteiden vaatima lämpöhaalari tai vastaava sekä muut työvaatetukselle asetettavat erityisvaatimukset täyttävät jalkineet, kuten lämpöturvajalkineet
  2. kosteiden olosuhteiden vaatima sadevaatetus ja vettä pitävät jalkineet.

Suojavaatetuksessa tulee ottaa huomioon työskentelyolosuhteiden edellyttämä palo-turvallisuus.

Työntekijä on velvollinen käyttämään hänelle luovutettuja varusteita työturvallisuus-määräysten ja työkohteen vaatimusten mukaisesti.

11.2 ERITTÄIN LIKAISEN JA ERITTÄIN RASKAAN TYÖN LISÄ
 1. Milloin työntekijä joutuu työskentelemään olosuhteissa, jotka erikoisolojen perusteella on katsottava erittäin likaisiksi tai erittäin raskaiksi, maksetaan hänelle niiltä työtunneilta, jolloin hän ko. työtä suorittaa, erillistä lisää seuraavan taulukon mu-kaan siinä mainittua päivää lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta: 1.10.2014 €/h  1.2.2016 €/h
  0,42  0,42
  Erittäin likaisista töistä työpäivää kohti maksettavan lisän vähimmäismäärä on em. lisä nelinkertaisena. Erittäin raskaista töistä ei ole mahdollista laatia esimerkkiluetteloa. Luettelon puut-tuminen ei kuitenkaan saa olla erittäin raskaan työn lisän maksamisen esteenä, jos suoritettava työ raskaudeltaan oleellisesti poikkeaa alan raskaista töistä. Jos työ on samanaikaisesti sekä erittäin likaista että erittäin raskasta, ei yllämainittuja lisiä makseta kaksinkertaisena.
 2. Erittäin likaisista töistä ei suoriteta yllämainittuja lisiä, milloin työntekijän käytettäväksi annetaan tarpeellinen ja riittävä suojavaatetus.

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN
2014–2016

37 § SUOJAVAATETUS JA SUOJAVÄLINEET
 1. Työnantaja antaa työntekijän käyttöön työtehtäviin soveltuvat haalarit tai takin ja housut sekä turvajalkineet. Suojavaatteita annetaan keskimäärin kahdet ja turvajalkineita yhdet vuodessa, ellei olosuhteista tai käyttötarpeesta johtuen muu menettely ole perusteltua (esimerkiksi suojavaatetuksen poikkeavan voimakas tai vähäinen kuluminen, turvajalkineiden vähäinen käyttötarve). Työnantajan harkinnassa on, minkälaiset suojavaatteet ja turvajalkineet hän katsoo tarkoituksenmukaisemmiksi ja kuinka niiden jako käytännössä suoritetaan. Suojavaatetuksen ja turvajalkineiden tulee olla kuhunkin vuodenaikaan sopivat. Suojavaatteet ja turvajalkineet ovat työnantajan omaisuutta. Saadessaan uudet suojavaatteetTES tai turvajalkineet työntekijän on palautettava entiset työnantajalle. Samoin työsuhteen päättyessä työntekijän on palautettava hallussaan olevat suojavaatteet ja turvajalkineet. Työntekijä huolehtii itse suojavaatteiden ja turvajalkineiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Työnantaja voi pääluottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun kanssa paikallisesti sopia yrityskohtaisesta menettelystä, jolla ne työntekijät, jotka haluavat turvajalkineet omakseen, osallistuvat niiden hankintakustannuksiin.
 2. Työnantaja luovuttaa työntekijän käyttöön suojakypärän alussuojuksen
  (kypärämyssy). Sen tulee suojata päätä kylmyydeltä ja vedolta. Työntekijä huolehtii myssyn puhtaanapidosta. Työsuhteen lakatessa työntekijän tulee palauttaa kypärämyssy työnantajalle.
 3. Työnantaja antaa öljyttyjen suurmuottien puhdistus- ja öljyämistöitä  suorittaville työntekijöille käytettäväksi öljyä läpäisemättömän suojapuvun sekä tervaus- ja pikeämistöitä suorittavalle työntekijälle muuta vaatetusta suojaavan suojapuvun ja betonimiesten käyttöön sadepuvut.
 4. Työnantaja hankkii tarkkuutta vaativissa tehtävissä työskenteleville työn niin vaatiessa optisesti hiotut suojalasit, mikäli työterveyshuolto on todennut ne tarpeelliseksi.
 5. Työnantaja hankkii optisesti hiotut häikäisyn estävät suojalasit niitä työssään tarvitseville, ellei häikäisyvaaraa muutoin voida torjua (esim. asentamalla työkoneisiin häikäisysuojakalvot).
 6. Työnantaja hankkii huomioväriset turvavaljaisiin integroidut
  työkaluliivit niitä työssään tarvitseville.

TALOTEKNIIKKA-ALANLVI-TOIMIALANTYÖEHTOSOPIMUS
2014–2016 (20.3.2014–29.2.2016)

23 § SUOJAVAATETUS JA TYÖVÄLINEET
23.1 SUOJAVAATETUS

Työsuhteessa olevalle työntekijälle annetaan omaksi tai käyttöön suoja¬pukuja ja turvajalkineet. Suojapukuja annetaan keskimäärin kaksi ja tur¬vajalkineita yksi pari vuodessa, elleivät olosuhteet tai käyttötarve muuta edellytä. Yrityksessä voidaan sopia muusta vastaavasta menettelystä sekä työvaatehuollosta.

Suojavaatetuksen järjestämisessä tulee lisäksi ottaa huomioon:

 • työvaatetuksen paloturvallisuus
 • kylmät sääolosuhteet, jolloin annetaan käyttöön tai omaksi asianmukainen lämpöhaalari tai vastaava sekä muut työvaatetukselle asetettavat erityisvaatimukset.
23.2 OPTISET SUOJALASIT

Tarkkuutta vaativissa tehtävissä työskenteleville, esim. hitsaustyöt, työn¬antaja hankkii optisesti hiotut suojalasit silloin, kun työterveyshuolto on todennut ne tarpeellisiksi.

23.3 TYÖVÄLINEET

Työnantaja on velvollinen pitämään korvauksetta työntekijän käytettä¬vissä kunkin työn edellyttämät kunnolliset, ajanmukaiset ja turvalliset työvälineet putki- ja ilmastointiasentajille.

MAALAUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN
20.3.2014–29.2.2016

27 § SUOJAVAATETUS
 1. Työnantaja luovuttaa työntekijän käyttöön suojakypärän alussuojuksen (kypärämyssy). Sen tulee suojata kylmyydeltä ja vedolta. Työntekijä huolehtii myssyn puhtaanapidosta. Työsuhteen lakatessa työntekijän tulee palauttaa kypärämyssy työnantajalle.
 2. Työnantaja luovuttaa työntekijän käyttöön suojapuvun työsuhteen alkaessa. Työntekijä huolehtii suojapuvun puhtaanapidosta. Työsuhteen lakatessa työntekijän tulee palauttaa viimeksi saatu suojapuku työnantajalle. Suojapukuja annetaan kahdet kalenterivuodessa. Työnantajan ja työntekijän niin sopiessa voi työnantaja suojapuvun takin ja housujen sijasta luovuttaa työntekijälle kahdet
  housut. Työnantaja luovuttaa työntekijän käyttöön työhön soveltuvat  turvajalkineet työsuhteen alkaessa. Turvajalkineita annetaan yhdet  kalenterivuodessa. Jalkineita on käytettävä työskenneltäessä.
  Työsuhteen lakatessa työntekijän tulee palauttaa viimeksi saadut jalkineet työnantajalle. Turvajalkineita ei kuitenkaan tarvitse luovuttaa lomiensa aikana töissä oleville opiskelijoille.
 3. Työnantaja vakuuttaa työntekijän vaatteet ja työvälineet työpaikalla tulipalon varalta ja on vastuussa niiden säilymisestä työpaikalla mikäli niitä säilytetään työnantajan tarkoitukseen varaamassa paikassa, johon työnantajan on hankittava lukko. Mikäli työntekijän vaatteet, käsineet tai jalkineet turmeltuvat hänen käsitellessään työssään happoja tai muita kemikaaleja ilman että vaatteita voitaisiin kohtuudella puhdistaa käyttökelpoisiksi, työnantaja maksaa näin turmeltuneista vaatteista korvauksen.
  ❑ Pöytäkirjamerkintä:
  Suojavaatteiden hankinnassa on huomioitava työturvallisuus, työolosuhteet (esim. lämpötila) sekä haalareiden ja kenkien sopiva koko ja malli työntekijöittäin.
 4. Työnantaja hankkii vahvuuksilla olevat suojalasit (standardi EN 167) niille työntekijöille, jotka työssään tarvitsevat ja käyttävät vahvuuksilla olevia silmälaseja.
 1. Henkilönsuojaimet
  Henkilönsuojaimet ovat henkilökohtaisia tai ne on jokaisen
  käyttäjän jäljiltä tarkoituksenmukaisesti puhdistettava (desinfioitava)

   

  • Olosuhteiden niin vaatiessa:
   Kuulonsuojaimia on käytettävä, mikäli työkohteessa on melua
   (yli 85 dB A).
  • Hengityksensuojaimia on käytettävä, mikäli työskentelypaikan
   ilmassa on suojautumista edellyttäviä epäpuhtauksia.
   Silmänsuojaimia on käytettävä, jos työskentely voi aiheuttaa
   silmissä kutinaa, ärsytystä tai tulehdusta.
 2. Suojautuminen eri työvaiheissa eri tuotteilla
  Jaottelu työn keston mukaan

   

  1. Jatkuva työskentely = Suojautumista vaativaa työtä tehdään
   pääsääntöisesti yli 2 tuntia työpäivässä.
  2. Väliaikainen työskentely = Suojautumista vaativaa työtä
   tehdään satunnaisesti ja lyhyen aikaa kerrallaan enintään 2 tuntia
   työpäivässä, korkeintaan 1-2 kertaa viikossa.
   Käytettävät suojaimet vähimmäistason mukaan
2.1 KONEELLISET TASOITETYÖT
 • Kuulonsuojain, standardi EN 352-1
 • Hengityksensuojain FFP2S, standardi EN 149
 • Suojakäsineet, standardi EN 388 mukaiset tai nahkapintaiset
  CE-hyväksytyt
 • Suojalasit, standardi EN 166/167
2.2 HIONTATYÖT

a) Jatkuva työskentely

 • Hengityksensuojain, moottoroitu hiukkassuodattimella varustettu
  koko- tai puolinaamari, standardi EN 12942
 • Suojakäsineet, standardi EN 388 mukaiset tai nahkapintaiset
  CE-hyväksytyt
 • Suojalasit, standardi EN 166/167

b) Väliaikainen työskentely

 • Hengityssuojain FFP2S, standardi EN 12942
 • Suojakäsineet, standardi EN 388 tai nahkapintaiset CE-hyväksytyt
 • Suojalasit, standardi EN 166/167
2.3 MAALINPOISTO
2.3.1 MEKAANINEN MAALINPOISTO
 • Kuulosuojaimet tarvittaessa, standardi EN 352-2
 • Hengityksensuojain FFP2S, standardi EN 149
 • Suojakäsineet, standardi EN 388 tai nahkapintaiset CE-hyväksytyt
 • Suojalasit, standardi EN 166/167
2.3.2 KEMIALLINEN MAALINPOISTO
 • Hengityksensuojain, kaasunsuodattimella varustettu moottoroitu
  koko- tai puolinaamari, standardi EN 140
 • Suojakäsineet, standardi EN 374
 • Soveltuva suojavaatetus
2.3.3 LÄMPÖÖN PERUSTUVA MAALINPOISTO
 • Hengityksensuojain, kaasunsuodattimella varustettu moottoroitu
  koko- tai puolinaamari, standardi EN 140
 • Suojakäsineet, standardi EN 407 mukaiset
 • Soveltuva suojavaatetus
2.4 TELA/SIVELLINMAALAUS VESIOHENTEISILLA MAALEILLA
 • Suojakäsineet, standardi EN 388 tai nahkapintaiset CE-hyväksytyt
2.5 TELA/SIVELLINMAALAUS LIUOTTEITA SISÄLTÄVILLÄ MAALEILLA TAI LAKOILLA (ALKYDI, EPOKSI, POLYURETAANI YMS)
 • Hengityksensuojain, kaasunsuodattimella varustettu moottoroitu
  koko- tai puolinaamari, standardi EN 136
 • Suojakäsineet, käytettävän tuotteen mukaan valittava, esim. standardi EN 374 mukaiset soveltuva suojavaatetus
2.6 RUISKUMAALAUS VESIOHENTEISILLA MAALEILLA

a) Jatkuva työskentely

 • Hengityksensuojain, kaasun- ja hiukkassuodattimella varustettu
  moottoroitu tai paineilmakäyttöinen kokonaamari, esim.
  standardi EN 140
 • Suojakäsineet, standardi EN 388 tai nahkapintaiset CE-hyväksytyt
 • Yksiosainen hupullinen suojapuku tai suojapuku (ja irtohuppu)

b) Väliaikainen työskentely

 • Hengityssuojaimet FFP2S, standardi EN 149
 • Suojakäsineet, standardi EN 388 tai nahkapintaiset CE-hyväksytyt
 • Soveltuva suojavaatetus
2.7 RUISKUMAALAUS LIUOTTEITA SISÄLTÄVILLÄ MAALEILLA (ALKYDI, EPOKSI, POLYURETAANI YMS.)

a) Jatkuva työskentely

 • Hengityksensuojain, kaasun- ja hiukkassuodattimella varustettu
  moottoroitu tai paineilmakäyttöinen kokonaamari, standardi EN 136
 • Suojakäsineet, standardi EN 374 mukaiset
 • Yksiosainen hupullinen suojapuku tai suojapuku (ja irtohuppu),
  standardi EN 14605

b) Väliaikainen työskentely

 • Hengityksensuojain, kokonaamari varustettuna kaasun- ja
  hiukkassuodattimella, standardi EN 136
 • Suojakäsineet, standardi EN 374 mukaiset
 • Yksiosainen hupullinen suojapuku tai suojapuku (ja irtohuppu)
2.8. SUIHKUPUHDISTUS
 • Kuulonsuojaimet, standardi EN 352-1
 • Hiekkapuhaltajan suojahuppu (kypärä)
 • Suojakäsineet, standardi EN 388 tai nahkapintaiset CE-hyväksytyt
 • Yksiosainen hupullinen suojapuku tai suojapuku (ja irtohuppu)
  ja pölynsuoja-alushaalari
2.9. TELA/SIVELLINMAALAUS LIUOTTEITA SISÄLTÄVILLÄ EPOKSI- JA POLYURETAANIMAALAEILLA TAI PINNOITTEILLA

a) Jatkuva työskentely

 • Hengityksensuojain, kaasun- ja hiukkassuodattimella varustettu
  moottoroitu tai paineilmakäyttöinen kokonaamari, standardi EN 136
 • Suojakäsineet, standardi EN 374 mukaiset (nitriilikumi)
 • Yksiosainen hupullinen suojapuku tai suojapuku (ja irtohuppu),
  standardi 14605

b) Väliaikainen työskentely

 • Hengityksensuojain, kokonaamari varustettuna kaasun- ja
  hiukkassuodattimella, standardi EN 136
 • Suojakäsineet, standardi EN 374 mukaiset (nitriilikumi)
 • Yksiosainen hupullinen suojapuku tai suojapuku (ja irtohuppu)
VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUSTYÖN TURVALLISUUDESTA

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 23 päivänä elokuuta 2002 annetun työturvallisuuslain (738/2002) nojalla:

71 § HENKILÖNSUOJAINTEN TARVE RAKENNUSTÖISSÄ

Sen lisäksi, mitä henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1407/1993) säädetään, on rakennustyössä otettava huomioon, mitä tämän pykälän 2–8 momenteissa säädetään. Työnantajan on valittava henkilönsuojaimet työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvien vaarojen tunnistamisen ja niiden merkityksen arvioinnin perusteella. Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. Tarvittaessa kypärä on varustettava alushupulla. Rakennustyössä on käytettävä työn ja työolosuhteiden edellyttämää henkilökohtaista silmien suojausta. Työnantajan on annettava työntekijöille käyttöön suojalasit niissä töissä, joissa on merkittävä silmätapaturmanvaara. Käytettäessä valjastyyppistä turvavyötä köysineen on käytettävä itsetoimivalla pituuden säätimellä varustettua varmistusköyttä, jos köyden pituutta joudutaan jatkuvasti säätämään.

RAKENNUSTYÖMAALLA ON YLEENSÄ KÄYTETTÄVÄ TURVAJALKINEITA.

Lattiatöissä ja muissa vastaavissa polvia rasittavissa töissä on käytettävä polvensuojaimia.
Rakennustyömaalla on käytettävä heijastavaa varoitusvaatetusta, jotta työntekijä näkyy hyvin. Työskenneltäessä tie- ja katualueella tai muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on käytettävä varoitusvaatetusta, josta säädetään erikseen.

Rakennusalaa ja henkilönsuojainten valintaa koskevat lait, asetukset ja päätökset
Henkilönsuojainten valinta ja käyttö perustuu valtioneuvoston päätökseen VNp 1407/1993 henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä, sekä Työturvallisuuslakiin 738/2002. Rakennusalaa koskevan valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaan rakennustyömaalla on käytettävä varoitusvaatetusta, polvisuojaimia, suojakypärää alushupulla, suojalaseja ja turvajalkineita.

Henkilönsuojain on laite, väline tai suojavaatetus, joka on suunniteltu henkilön käytettäväksi suojaamaan yhdeltä tai useammalta terveyttä tai turvallisuutta uhkaavalta vaaratekijältä (Valtioneuvoston päätös, VNp 1406/1993).

Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön erikseen säädetyt vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet (Työturvallisuuslaki 738/2002, 15§).

Rakennustyömaalla on käytettävä valtioneuvoston asetuksen mukaan seuraavia henkilönsuojaimia

 •  Varoitusvaatetus EN 471 luokka 2 ja liikenteenohjauksessa luokka 3
 • Polviensuojaimet, lattiatyössä ja muissa vastaavissa töissä
 • Kypärä, varustettuna tarvittaessa alushupulla
 • Silmiensuojaimet, jos työssä on merkittävä silmätapaturmavaara
 • Valjastyyppiset putoamissuojaimet
 • Turvajalkineet

Suojakäsineitä ei mainita rakennusalaa koskevassa asetuksessa. Käsien suojauksen arvioinni tulee perustua työpaikan riskinarviointiin.

SUOJAVAATTEIDEN VALINTA  JA RISKINARVIOINTI

Työ- ja suojavaatetuksen valinnan pitää perustua aina työpaikan riskinarviointiin. Sileäpintaiset työvaatteet suojaavat lialta ja normaalilta pölyltä. Tavalliset työvaatteet eivät ole suojavaatteita. CE-merkityt ja tyyppihyväksytyt suojavaatteet suojaavat aina joltakin tietynlaiselta haitalta tai vaaralta. Suojavaatteiden etiketissä on CE-merkki ja vaaraa tai käyttöaluetta osoittava kuvatunnus ja standardin numero.

SUOJAVAATETUS
 • Hiekkapuhaltajan suojavaatetus suojaa ihoa raepuhalluksessa paineella lentävältä hiekalta.
 • Hitsaajan suojavaatetus suojaa hitsauksessa syntyviltä kipinöiltä.
 • Jännitetyössä voi olla riskinarvioinnin perusteella tarpeellista käyttää valokaaren lämpövaikutuksilta suojaavaa palosuojattua suojavaatetusta.
 • Kylmänsuojavaatetus suojaa kylmältä ja pakkaselta.
 • Metsurin viiltosuojaimet antavat suojan moottorisahan terän viilloilta.
 • Näkyvä varoitusvaatetus lisää käyttäjänsä näkyvyyttä työskenneltäessä liikkuvien koneiden ja liikenteen joukossa.

Huomioi: Varoitusvaatetusta koskeva standardi EN 471 on korvattu uudella standardilla EN ISO 20471, 30.9.2013 alkaen. Myynnissä ja käytössä voi olla sekä standardin EN 471 mukaisia, että uuden standardin EN ISO 20471 mukaisia varoitusvaatteita.

Lähteet:

 • http://www.finlex.fi/data/tes/stes432-TT115Maalaus1403.pdf
 • https://www.finlex.fi/data/tes/stes4484-TT72Rakennus1403.pdf
 • https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205
 • http://www.finlex.fi/data/tes/stes4463-TT146TaloLvi1403.pdf
 • http://sahkoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/edfa4e7809a10125e63c654d459be7c3/1442558025/application/pdf/987823/Rakennustuoteteollisuuden%20tes%202014-2016.pdf
 • http://sahkoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/01e4af781a25d220de2d21ec53f3f4f6/1442558707/application/pdf/1320782/S%C3%A4hk%C3%B6asennusalan%20TES%202014-2017.pdf
 • https://rakennusliitto.fi/wp-content/uploads/2014/11/raktuoteteolltes2014netti.pdf
 • http://www.ttl.fi/fi/tyoturvallisuus_ja_riskien_hallinta/henkilonsuojaimet/suojainratkaisuja/rakennusala_suojavaatetus/sivut/default.aspx
 • http://www.ttl.fi/fi/tyoturvallisuus_ja_riskien_hallinta/henkilonsuojaimet/kaytto/suojavaatetus/nakyvyys/sivut/default.aspx
 • http://www.ttl.fi/fi/tyoturvallisuus_ja_riskien_hallinta/henkilonsuojaimet/kaytto/suojavaatetus/kylmansuojavaatetus/sivut/default.aspx