Meie tegevuspõhimõtted

Väike remonditöökoda Tampere esinduses

Image Wear eetikakoodeks
(Code of Conduct)

Image Wear -kontserni eetikakoodeks (Code of Conduct) põhineb ÜRO ülemaailmse kokkuleppe (Global Compact) põhimõtetel. Eetilised põhimõtted on kontserni tegevuse aluseks kõigis ärivaldkondades ja neile vastavatest eetilistest käitumisviisidest juhinduvad kõik kontserni töötajad.

Äritegevuse põhimõtted

Meie peamine ülesanne on arendada ja säilitada majanduslikult stabiilset ja kasumlikku äritegevust. Kanname eetilist vastutust oma töötajate, äripartnerite ja ühiskonna ees.

 • Täidame kehtivaid seadusi ja rahvusvahelisi lepinguid.
 • Peame au sees ÜRO inimõiguste deklaratsiooni põhimõtteid. Arvestame oma töötajate õiguste ja huvidega, samuti nende kogukondade huvidega, kelle seas me töötame ja elame.
 • Meie äritegevus on alati aus ja eetiline.
 • Oleme valmis avatud dialoogiks kõigi huvigruppidega, keda meie äritegevus mõjutab.
 • Tegutseme vastavalt kehtivatele konkurentsiseadustele.
 • Me ei paku ega võta vastu ühtegi ebakohast maksu ega hüvist, mille eesmärk on mõjutada selle saajat toimima seaduse või ausa ja eetilise äri põhimõtete vastaselt.

   

  Vastutus tööandja, ostja ja tellijana

  Meie töötajate töötingimused peavad vastama vähemalt järgmistele riiklike õigusaktide ja ILO (Rahvusvaheline Tööorganisatsioon) tööstandardite miinimumnõuetele.

  • Me kohtleme kõiki oma töötajaid võrdselt.
  • Austame inimväärikust ning väärtustame iga inimese individuaalsust ja töökollektiivi mitmekesisust, mis tähendab igasuguse diskrimineerimise, hirmutamise ja tagakiusamise keelamist mistahes vormis.
  • Me ei aktsepteeri lapstööjõu või sunniviisilise töö kasutamist ühelgi juhul.
  • Me ei kasuta ega aktsepteeri tegevust, mis takistab tööjõu vaba liikumist.
  • Me ei võta tööle alla 15-aastaseid lapsi ning kui kohalikele normidele vastav vanusepiir on kõrgem, vastavast alampiirist nooremaid isikuid.
  • Loome oma töötajatele ohutu ja tervisliku töökeskkonna ning kohustume seda pidevat täiustama. Kirjalikud tööohutusjuhised on kättesaadavad ja kasutusel kõikidel töökohtadel.
  • Austame oma töötajate õigust moodustada ametiühinguid või ühineda nendega vastavalt iga riigi seadustele.
  • Püüame oma mõjusfääri raames tagada, et meie kaubatarnijad ja alltöövõtjad täidavad Image Weari eetikakoodeksi põhimõtteid ning kontrollime seda enda või kolmandate isikute poolt läbi viidud auditite teel.
   IW_ekotuotteet

    

   Keskkonnaalane vastutus

   Keskkonna kaitsmine tähendab meile vastutust keskkonnamõjude eest, mida oma tegevuse või toodetega esile kutsume. Meie keskkonnaalane eesmärk on arendada oma tootmis- ja äritegevust järjepidevalt keskkonda säästvas suunas. Meie ettevõtte keskkonnaalane töö vastab standardi ISO 14001:2015 nõuetele.

   • Püüame kasutada võimalikult palju keskkonnasõbralikke tekstiile.

   • Püüame suurendada materjalide ja toodete taaskasutust.

   • Minimeerime materjalikaod.

   • Teavitame oma toodete tarbijaid meie toodetes kasutatavate materjalide keskkonnamõjudest.

   • Juhendame kasutajaid hooldama/pesema meie tooteid kõige keskkonnasäästlikumal viisil.

   Kvaliteedialane vastutus

   Meie ettevõtte tegevussüsteem vastab standardi ISO 9001:2015 nõuetele. Meie tooted on laitmatu kvaliteediga ning vastavad tarneajal kehtivatele seadustele, määrustele, standarditele, headele äritavadele ja tehnilistele nõuetele.

   Brodeeraamo Tampere Image Wear

   Tarnija vastutustundliku tegevuse põhimõtted (Supplier Code of Conduct)

   Image Wear -kontserni eetika- ja käitumiskoodeks (Code of Conduct) põhineb ÜRO ülemaailmse kokkuleppe (Global Compact) põhimõtetel. Vastutustundliku tegevuse põhimõtted on aluseks tarnijate koostööle ja määratlevad tegevusmeetodid, mida meie tarnijad on kohustatud järgima.

   Image Weari partnerid kohustuvad järgima alltoodud vastutuse põhimõtteid:

   Äritegevuse põhimõtted

   • Meie peamine ülesanne on arendada ja säilitada majanduslikult stabiilset ja kasumlikku äritegevust. Kanname eetilist vastutust oma töötajate, äripartnerite ja ühiskonna ees.
   • Täidame kehtivaid seadusi ja rahvusvahelisi lepinguid.
   • Peame au sees ÜRO inimõiguste deklaratsiooni põhimõtteid. Arvestame oma töötajate õiguste ja huvidega, samuti nende kogukondade huvidega, kelle seas me töötame ja elame.
   • Meie äritegevus on alati aus ja eetiline.
   • Oleme valmis avatud dialoogiks kõigi huvigruppidega, keda meie äritegevus mõjutab.
   • Tegutseme vastavalt kehtivatele konkurentsiseadustele.
   • Me ei paku ega võta vastu ühtegi ebakohast maksu ega hüvist, mille eesmärk on mõjutada selle saajat toimima seaduse või ausa ja eetilise äri põhimõtete vastaselt.

     

   Meie vastutus tööandjana

   Meie töötajate töötingimused peavad vastama vähemalt järgmistele riiklike õigusaktide ja ILO (Rahvusvaheline Tööorganisatsioon) tööstandardite miinimumnõuetele:

   • Me kohtleme kõiki oma töötajaid võrdselt.
   • Austame inimväärikust ning väärtustame iga inimese individuaalsust ja töökollektiivi mitmekesisust, mis tähendab igasuguse diskrimineerimise, hirmutamise ja tagakiusamise keelamist mistahes vormis.
   • Me ei aktsepteeri lapstööjõu või sunniviisilise töö kasutamist ühelgi juhul.
   • Me ei kasuta ega aktsepteeri tegevust, mis takistab tööjõu vaba liikumist.
   • Me ei võta tööle alla 15-aastaseid lapsi ning kui kohalikele normidele vastav vanusepiir on kõrgem, vastavast alampiirist nooremaid isikuid.
   • Loome oma töötajatele ohutu ja tervisliku töökeskkonna ning kohustume seda pidevat täiustama. Kirjalikud tööohutusjuhised on kättesaadavad ja kasutusel kõikidel töökohtadel.
   • Austame oma töötajate õigust moodustada ametiühinguid või ühineda nendega vastavalt iga riigi seadustele.

    Keskkonnavastutus

    Keskkonna kaitsmine tähendab meile vastutust keskkonnamõjude eest, mida oma tegevuse või toodetega esile kutsume. Meie keskkonnaalane eesmärk on arendada oma tootmis- ja äritegevust järjepidevalt keskkonda säästvas suunas.

    • Püüame kasutada võimalikult palju keskkonnasõbralikke tekstiile.
    • Püüame suurendada materjalide ja toodete taaskasutust.
    • Minimeerime materjalikaod.

     Kvaliteedialane vastutus

     Valmistame tooted vastavalt antud juhistele. Teostame toodangu regulaarset kvaliteedikontrolli ja kontrollime valmistooted enne Image Weari saatmist. Saadame kontrollproove vastavalt kokkuleppele kas esimesest tootmispartiist või igast tootmispartiist.

     Auditeerimine

     Image Wearil on õigus koostöö käigus tarnija tegevust auditeerida. Image Wear teavitab auditist hiljemalt kolm (3) tööpäeva ette. Tarnija lubab auditi läbiviimisele kaasa aidata ja anda audiitorite kasutusse nõutud dokumendid.