Rakennusala

LAINSÄÄDÄNTÖ

Finlex, sähköturvallisuuslaki, työturvallisuuslaki
Työehtosopimus:

RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014–29.2.2016

TYÖTURVALLISUUS

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta
Finlex, 205/2009
TYÖTURVALLISUUS (työehtosopimus)
20 §

TYÖTURVALLISUUS
 1. Tapaturmien tarvitusele ryhdy saadaiin toimenpiteisiin
  työntekijän turvallisuuden suojelemiseksi.
 2. Kieltäytytystyömasta työtä, jota varten on
  määrittäämiä varmuuslaitteita ei ole tehty, ei ole työehtosopimus
  vastaisena työstäkieltäytymisenä.
 3. Työntekijät on velvollinen maan työsuojelulla
  ja työnantajan työntekijäin turvallisuuden suojelemiseksi
  antamia abi.
 4. asiantuntijalausuntojen,työtapaturma- ja ammattiautitilastojen
  tai muundumise põhjusen kõikiesti võimalik
  todeta, että erityisten suojavaatteiden tai -varusteiden käytöllä
  työssä on työturva- tai terveystilanne tässä työllisuusssä käyttäästi
  parantava vaikutus, hankkii työnantajan suojavaatteen
  tai -varusteen työpaikalle työntekijän käyttöön vaikka sentaminen
  Turvallisuuslain 15 §:n mukaan ei olisi työturvallisuus.Edellä sanottu ei tarkoita tavanomista työvaatetusta.
  Työnantaja hankkii optisesti hiotut häikäisyn estävät suojalasit
  niitä työssään tarvitseville, ellei häikäisyvaaraa muutoin voida torjua
  (esim. asennusmalla työkoneisiin häikäysuojakalvot).
SOVELTAMISOHJE:
 1. Yhteistyöelin edellä tarkoitetussa kunnossa on työsuojelutoimikunta.
  Myös yrityksen terveydenhuoltohenkilöstölle tulee antaa mahdollisuus lausua hankittavaksi ehdotetuista suojavaatteista tai -varusteista.
 2. Sovellettaessa tämän pykälän 4. kohdan määräyksiä on pääääntönä
  sitä, että suojavaatteen tai -varusteen hankkimisvelvollisuus
  arvostellaan työturvallisuuslain 15 §:n kohaselt.
  Hankintaratkaisun tekee työnantaja yksin todettuaan lain mainitsemien edellytysten olevan olemassa. Jos työnantaja katsoo, ei työturvallisuuslain 15 §:n määräyksiä ole tapaukseen sovelletaan, mutta jos työtapaturma-tai ammattitautitilaa tai muunneltavia perusteita erilaisten yhteisesti
  työsuojelutoimikunnassa todetaan, että muissakin kuin työturvallisuuslain
  15 §: mainitsemissa vaaditut mainitunlaisia ​​varusteita hankkimalla turvallisuutta- tai terveys tarpeen työssä työssä parantaa, hankkia työnantajaa työpaikalle työntekijän käyttöön työehtosopimusmääräyksessä tarkoitetun suojavaatteen tai -varusteen. Yhteisellä toteamisella tarkoitetaan määräyksessä sitä, että työsuojelutoimikunnassa
  edustettuna oleva eri ryhmät ovat hankintaehdotuksesta samaa mieltä. Tavanoma työvaatet tarkoittavat vaatetusta, jota työntekijällä suojaakseen omia vaatteita tai itseään likaantumasta työssään. Sanotunlainen
  suojavaatetus ei kuulu tämän asetuksen soveltamispiiriin.
 3. Töissä, joissa työvaatteiden kuluminen on suuri työnantajan työntekijälle katsottava määrä suojavaatetusta.
 4. Työnantaja hankkii tarkkuutta vaativissa tehtävissä työskenteleville
  työn niin vaatiessa optisesti hiotut suojalasit, työterveyshuolto
  on todenut neiksi.
 5. Uusia työntekijöitä opastettaessa kiinnitetään työsuojelunäkökohtiin.
  Samoin selvitetään työsuhteeseen sekä työpaikan järjestö- ja neuvottelusuhteita.
 6. Työnantajan on niillä aloilla, joilla työterveyskorttia on käytössä,
  työsopimus solmimisen yhteydessä, että
  työntekijällä oma henkilökohtainen työterveyskortti.40
  Työntekijän on työterveyskortti mukanaan rakennustyömaalla.
  Työterveyshuollon järjestämisen valvomiseksi työntekijän
  on näytettävä työterveyskortti työnantajalle.

SÄHKÖASENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS1.10.2014 – 31.1.2017

22 § TYÖVÄLINEET JA SUOJAVAATETUS
 1. Työnantaja on velvollinen pitämään korvauksetta kaiken työn kattavat kunnolliset, ajanmukaiset ja turvalliset työvälineet.
 2. Suojavarusteet
  Suhteellinen työntekijälle on myönnetty omaksi tai käyttöön suojapuku, turvajalkineet, suojakypärä, kuulosuojaimet ja suojalasit, jotka ovat erityisen näkökyvyn mukaisia. Yrityksessä voidaan sopia muusta vastab-vastast menetlust ja työvaatehuollosta.

  1. Työntekijälle tulee lisäksi antaa omaksi tai käyttöönskentelytilanteella asianmukainen suojavaatus, kuten:
   kylmien sääolosuhteiden vaatima lämpöhaalari tai vastaava sekä muut työvaatetukselle asetettavat erityisvaatimukset täyttävät jalkineet, kuten lämpöturvajalkineet
  2. kosteiden tilannettaden vaatima sadevaate ja vettä pitävät jalkineet.

Suojavaatetuksessa tulee ottaa huomioon työskentelyolosuhteiden kunnossamä palo-turvallisuus.

Työntekijä on velvollinen käyttää hänelle luovutettuja varusteita työturvallisuusmääräysten ja työkohteen mukaisesti.

11.2 ERITTÄIN LIKAISEN JA ERITTÄIN RASKAAN TYÖN LISÄ
 1. Milloin joutuu työskentelemään, joiden erikoisolojen vuoksi on katsottava erittäin likaisiksi tai erittäin raskaiksi, maksetaan hänelle niiltä työtunneilta, milloin työntekijä hän ko. työtä, erillistä lisää seuraavan taulukon mu-kaan siinä mainittua päivää alustavan palkanmaksu: 1.10.2014 €/h 1.2.016 €/h
  0,42 0,42
  Väga likaisista töistä työpäivää maksettavan lisän minimimäärä on em. lisa nelikertaisena. Väga raskaista töistä ei ole mahdollista laatia esimerkkiluetteloa. Luettelon puut-minen ei saa olla eriti suuren työn lisan maksamisen esteenä, jos suoritettavat tööd raskaudeltaan oleeliselt poikkeaa alan raskaista töistä. Jos työ on sekä erittäin liukasta että erittäin raskasta, ei yllämainittuja lisiä makseta kaksinkertaisena.
 2. Äärimmäisen likaisista töistä ei suoriteta yllämainittuja lisiä, milloin tahansa työntekijän käytössä on käytettävä riittävä ja riittävä suojavaatetus.

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN
2014–2016

37 § SUOJAVAATETUS JA SUOJAVÄLINEET
 1. Työnantaja antaa työntekijän käyttöön työtehtäviin soveltuvat haalarit tai takin ja housut sekä turvajalkineet. Suojavaatteita määrätty suoja kahdet ja turvajalkineita yhdet vuoksi, ellei olosuhteista tai käyttötarpeesta johtuen muu menettely ole perusteltua (esimerkiksivaatetuksen poikkeavan voimakas tai vähäinen kuluminen, turvajalkineiden vähäinen käyttötarve). Työnantajan harki on, minkälaiset suoja ja turvajalkineet hän käyttää tarkoituksessanmukaisemmiksi ja kuinka niiden jako käytännössä. Suojavaatetuksen ja turvajalkineiden tulee olla kuhunkin vuodenaikaan sopivat. Suojavaatteet ja turvajalkineet ovat työnantajan omaisuutta. Saadessaan uudet suojavaatteetTES tai turvajalkineet työntekijän on palautettava entiset työnantajalle. Samoin työsuhteen päättyessä työntekijän on palautettava hallussaan oleva suojavaatteet ja turvajalkineet. Työntekijän kunnossa ja itse suojavaatteiden turvajalkineiden- ja puhtaanapidosta. Työnantaja voi pääluottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun kanssa paikallisesti sopia yrityskohtaisesta menettelystä, jolla on työntekijä, jonka turvajalkineet omakseen, osallistuvat niiden hankintakuluihin.
 2. Työnantaja luovuttaa työntekijän käyttöön suojakypärän alussuojuksen
  (kypärämyssy). Sen tulee suojata päätä kylmyydeltä ja vedolta. Työntekijäi myssyn puhtaanapidosta. Työsuhteen lakatessa työntekijän tulee palauttaa kypärämyssy työnantajalle.
 3. Työnantaja antaa öljyttyjen puhdistus- ja työstötyöville suuria öljyjälkiöitä läpäisemättömän suojapuvun sekä tervaus- ja pikeämistöittövalle työntekijälle muuta vaatetusta suojaavan suojapuvun ja betonimiesten käyttöön sadepuvut.
 4. Työnantaja hankkii tarkkuutta vaativissa tehtävissä työskenteleville niin vaatiessa optisesti hiotut suojalasit, työterveyshuolto on todennut ei saada.
 5. Työnantaja hankkii optisesti hiotut häikäisyn estävät suojalasit työssään tarvitseville, ellei häikäisyvaaraa muutoin voida torjua (esim. asennusmalla työkoneisiin häikäisysuojakalvot).
 6. Työnantaja hankkii huomioväriset turvavaljaisiin integroidut
  työkaluliivit nämä työssään tarvitseville.

TALOTEKNIIKKA-ALANLVI-TOIMIALANTYÖEHTOSOPIMUS
2014–2016 (20.3.2014–29.2.2016)

23 § SUOJAVAATETUS JA TYÖVÄLINEET
23.1 SUOJAVAATEUS

Työsuhteessa olevalle työntekijälle on myönnetty omaksi tai käyttöön suoja¬pukuja ja turvajalkineet. Suojapukuja sallitaan kaksi ja tur¬ajalkineita yksi pari, elleivät olosuhteet tai käyttötarve muuta edellytä. Ettevõttes on muusta määratud menetlust ja töövaatehuollosta.

Suojavaatetuksen järjestämisessä tulee lisäksi ottaa huomioon:

 • työvaatetuksen paloturvallisuus
 • kylmät sääolosuhteet, määritetään asianomaisen aasiamukaisen lämpöhaalari tai vastaavat muut työvaatemääräykset asetettavat vaatimukset.
23.2 OPTISET SUOJALASIT

Tarkkuutta vaativissa tehtävissä työskenteleville, esim. hitsaustyöt, työn¬antaja hankkii optisesti hiotut suojalasit silloin, kun työterveyshuolto on todennut ei saa.

23.3 TYÖVÄLINEET

Työnantaja on velvollinen pitämään korvauksetta työntekijän käytettä¬vissä kaikki työntävät kunnolliset, ajanmukaiset ja turvalliset työvälineet putki- ja ilmastointiasentajille.

MAALAUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN
20.3.2014–29.2.2016

27 § SUOJAVAATEUS
 1. Työnantaja luovuttaa työntekijän käyttöön suojakypärän alussuojuksen (kypärämysy). Sen tulee suojata kylmyydeltä ja vedolta. Työntekijäi myssyn puhtaanapidosta. Työsuhteen lakatessa työntekijän tulee palauttaa kypärämyssy työnantajalle.
 2. Työnantaja luovuttaa työntekijän käyttöön suojapuvun työsuhteen alkaessa. Työntekijäi suojapuvun puhtaana. Työsuhteen lakatessa työntekijän tulee palauttaa viimeksi saatu suojapuku työnantajalle. Suojapukuja antakse kahdet kalenterivuodessa. Työnantajan ja työntekijän niin sopiessa voi työnantaja suojapuvun takin ja housujen sijasta luovuttaa työntekijälle kahdet
  housut. Työnantaja luovuttaa työntekijän käyttöön työhön soveltuvat turvajalkineet työsuhteen alkaessa. Turvajalkineita lubatud yhdet kalenterivuodessa. Jalkineita on käytössä työskenneltäessä.
  Työsuhteen lakatessa työntekijän tulee palauttaa viimeksi saadut jalkineet työnantajalle. Turvajalkineita ei tarvitse luovuttaa lomiensa ajal töissä oleville opiskelijoille.
 3. Työnantaja vakuuttaa työntekijän vaatteet ja työvälineet työpaikalla tulipalon varalta ja on vastuussa, että ne säilyvät työpaikalla, jotta voidaan säilyttää työnantajan tarkoitukseen varaamassa paikassa, johon työnnön on hankittava lukko. käsineet työntekijän vaatteet, tai jalkineet turmeltuvat hänen käsitellessään työsään happoja tai muita kemikaaleja ilman että vaatteita käytetään kohtuudella puhdistaa työntekijän vaatteet, työnantaja maksaa näin turmeltuneista vaatteista korvauksen.
  ❑ Pöytäkirjamerkintä:
  Suojavaatteiden hankinnassa on huomioitava työturvallisuus, työolosuhteet (esim. lämpötila) sekä haalareiden ja kenkien sopiva koko ja malli.
 4. Työnantaja hankkii vahvuuksilla olevan suojalasit (standardi EN 167) niille työntekijöille, jotka työssään tarvitsevat ja käyttää vahvuuksilla sinua silmälaseja.
 1. Henkilönsuojaimet
  Henkilönsuojaimet ovat henkilökohtaisia ​​tai ne on jokaisen
  käyttäjän jäljiltä tarkoituksenmukaisesti puhdistettava (desinfoitava)

  • Olosuhteiden niin vaatiessa:
   Kuulonsuojaimia on kasutusel, työkohteessa on mela
   (üli 85 dB A).
  • Hengityksensuojaimia on käytössä, työskentelypaikan
   ilmassa on suojautumista vastaan ​​epäpuhtauksia.
   Silmänsuojaimia on kasutusel, jos työskentely voi põhjustada
   silmissä kutinaa, ärsytystä tai tulehdusta.
 2. Suojautuminen eri työvaiheissa eri tuotteilla
  Jaottelu työn keston järgi

  1. Jatkuva työskentely = Suojautumista vaativaa työtä tehdään
   pääsääntöisesti yli 2 tuntia työpäivässä.
  2. Väliaikainen työskentely = Suojautumista vaativaa työtä
   satunna nopeasti ja lyhyesti aikaa keskimäärin 2 tuntia
   työpäivässä, korkeintaan 1-2 kertaa.
   Käytettävät suojaimet minimaalsetason järgi
2.1 KONEELLISET TASOITETYÖT
 • Kuulonsuojain, standard EN 352-1
 • Hengityksensuojain FFP2S, standard EN 149
 • Suojakäsineet, standard EN 388 mukaised tai nahkapintaised
  CE-hyväksytyt
 • Suojalasit, standard EN 166/167
2.2 HIONTATYÖT

a) Jatkuva työskentely

 • Hengityksensuojain, moottoroitu hiukkassuodattimella varustettu
  koko- tai puolinaamari, standard EN 12942
 • Suojakäsineet, standard EN 388 mukaised tai nahkapintaiset
  CE-hyväksytyt
 • Suojalasit, standard EN 166/167

b) Väliaikainen työskentely

 • Hengityssuojain FFP2S, standard EN 12942
 • Suojakäsineet, standard EN 388 tai nahkapintaiset CE-hyväksytyt
 • Suojalasit, standard EN 166/167
2.3 MAALINPOISTO
2.3.1 MEKAANINEN MAALINPOISTO
 • Kuulosuojaimet võimalik, standard EN 352-2
 • Hengityksensuojain FFP2S, standard EN 149
 • Suojakäsineet, standard EN 388 tai nahkapintaiset CE-hyväksytyt
 • Suojalasit, standard EN 166/167
2.3.2 KEMIALLINEN MAALINPOISTO
 • Hengityksensuojain, kaasunsuodattimella varustettu motooroitu
  koko- tai puolinaamari, standard EN 140
 • Suojakäsineet, standard EN 374
 • Soveltuva kaitsevaatetus
2.3.3 LÄMPÖÖN PERUSTUVA MAALINPOISTO
 • Hengityksensuojain, kaasunsuodattimella varustettu motooroitu
  koko- tai puolinaamari, standard EN 140
 • Suojakäsineet, standard EN 407 mukaised
 • Soveltuva kaitsevaatetus
2.4 TELA/SIVELLINMAALAUS VESIOHENTEISILLA MAALEILLA
 • Suojakäsineet, standard EN 388 tai nahkapintaiset CE-hyväksytyt
2.5 TELA/SIVELLINMAALAUS LIUOTTEITA SISÄLTÄVILLÄ MAALEILLA TAI LAKOILLA (ALKYDI, EPOKSI, POLYURETAANI YMS)
 • Hengityksensuojain, kaasunsuodattimella varustettu motooroitu
  koko- tai puolinaamari, standard EN 136
 • Suojakäsineet, kasutusel olev aine mukaan valittava, esim. standard EN 374 mukaiset soveltuva suojavaatetus
2.6 RUISKUMAALAUS VESIOHENTEISILLA MAALEILLA

a) Jatkuva työskentely

 • Hengityksensuojain, kaasun- ja hiukkassuodattimella varustettu
  moottoroitu tai paineilmakäyttöinen kokonaamari, esim.
  standard EN 140
 • Suojakäsineet, standard EN 388 tai nahkapintaiset CE-hyväksytyt
 • Yksiosainen hupullinen suojapuku tai suojapuku (ja irtohuppu)

b) Väliaikainen työskentely

 • Hengityssuojaimet FFP2S, standard EN 149
 • Suojakäsineet, standard EN 388 tai nahkapintaiset CE-hyväksytyt
 • Soveltuva kaitsevaatetus
2.7 RUISKUMAALAUS LIUOTTEITA SISÄLTÄVILLÄ MAALEILLA (ALKYDI, EPOKSI, POLYURETAANI YMS.)

a) Jatkuva työskentely

 • Hengityksensuojain, kaasun- ja hiukkassuodattimella varustettu
  motooroitu tai paineilmakäyttöinen kokonaamari, standard EN 136
 • Suojakäsineet, standard EN 374 mukaised
 • Yksiosainen hupullinen suojapuku tai suojapuku (ja irtohuppu),
  standard EN 14605

b) Väliaikainen työskentely

 • Hengityksensuojain, kokonaamari varustettuna kaasun- ja
  hiukkassuodattimella, standard EN 136
 • Suojakäsineet, standard EN 374 mukaised
 • Yksiosainen hupullinen suojapuku tai suojapuku (ja irtohuppu)
2.8. SUIHKUPUHDISTUS
 • Kuulonsuojaimet, standard EN 352-1
 • Hiekkapuhaltajan suojahuppu (kypärä)
 • Suojakäsineet, standard EN 388 tai nahkapintaiset CE-hyväksytyt
 • Yksiosainen hupullinen suojapuku tai suojapuku (ja irtohuppu)
  ja pölynsuoja-alushaalari
2.9. TELA/SIVELLINMAALAUS LIUOTTEITA SISÄLTÄVILLÄ EPOKSI- JA POLYURETAANIMAALAEILLA TAI PINNOITTEILLA

a) Jatkuva työskentely

 • Hengityksensuojain, kaasun- ja hiukkassuodattimella varustettu
  motooroitu tai paineilmakäyttöinen kokonaamari, standard EN 136
 • Suojakäsineet, standard EN 374 mukaised (nitriilikumi)
 • Yksiosainen hupullinen suojapuku tai suojapuku (ja irtohuppu),
  standard 14605

b) Väliaikainen työskentely

 • Hengityksensuojain, kokonaamari varustettuna kaasun- ja
  hiukkassuodattimella, standard EN 136
 • Suojakäsineet, standard EN 374 mukaised (nitriilikumi)
 • Yksiosainen hupullinen suojapuku tai suojapuku (ja irtohuppu)
VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUSTYÖN TURVALLISUUDESTA

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, perustuu 23 päivänä elokuuta 2002 työturvallisuuslain (738/2002) terve:

71 § HENKILÖNSUOJAINTEN TARVE RAKENNUSTÖISSÄ

Sen lisäksi, mitä henkilönsuojainten valinnasta ja valtiollisen työssä annetussa neuvoston neuvoston päätöksessä (1407/1993) on rakennustyössä, on rakennustyössä pätee, mitä tämän pykälän 2–8 hetkessä on ette nähtud. Työnantajan on valittava henkilönsuojaimet työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuva vaarojen tunnistamisen ja niiden merkityksen arvioinnin perusteella. Rakennustyömaalla on käyttökypärää. Tarvittaessa kypärä on varustettava alushupulla. Rakennustyössä on käytössä työn ja työtilanteen suojaen henkilökohtaista silmistä. Työnantajan on työntekijöille käyttöön suojalasit on töissä, joissa on mainittava silmätapaturmanvaara. Käytettäessä valjastyyppistä turvavyötä köysineen käytössä itsetoimivalla pituuden säätimellä varustettua varmistusköyttä, jos köyden pituutta joudutaan säätämään.

RAKENNUSTYÖMAALLA ON YLEENSÄ KÄYTETTÄVÄ TURVAJALKINEITA.

Lattiatöissä ja muissa oskusssa polvia rasittavissa töissä on kasutusel polvensuojaimia.
Rakennustyömaalla on heijastava varoitusvaatetusta, jotta työntekijä näkyy hyvin. Työskenneltäessä tie- ja katualueella tai muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on varoitusvaatetusta, josta erikseen.

Rakennusalaa ja henkilönsuojainten valikuid puudutavad lait, asetukset ja otsused
Henkilönsuojainten valinta ja käyttöoikeus valtioneuvoston päätökseen VNp 1407/1993 henkilönsuojainten valinnasta ja työssä, sekä Työturvallisuuslakiin 738/2002. Rakennusalaa 205 hallitusneuvoston asetuksen/2009 rakennustyömaalla kasutatav varoitusvaatetusta, polvisuojaimia, suojakypärää alushupulla, suojalaseja ja turvajalkineita.

Henkilönsuojain on laite, väline tai suojavaatetus, joka on suunniteltu laitteen käyttöksi suojamaan yhdeltä tai useammalta terveyttä tai turvallisuutta vaaralta vaaralta (Valtioneuvoston päätös, VNp 1406/1993).

Työnantajan on hankittava ja työntekijän käyttöön erikseen säädetyt vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet (Työturvallisuuslaki 738/2002, 15§).

Rakennustyömaalla on oikeudellinen neuvoston asetus mukaan lukien henkilönsuojaimia

 • Varoitusvaatetus EN 471 luokka 2 ja liikenteenohjauksessa luokka 3
 • Polviensuojaimet, lattiatyössä ja muissa ammattissa töissä
 • Kypärä, varustatud võimalik alushupulla
 • Silmiensuojaimet, jos työssä on registreeritud silmätapaturmavaara
 • Valjastyyppiset putoamissuojaimet
 • Turvajalkineet

Suojakäsineitä ei mainita rakennusalaa koskevassa asetuksessa. Käsien suojauksen arvioinni on perustunut työpaikan riskiarviointiin.

SUOJAVAATTEIDEN VALINTA JA RISKINARVIOINTI

Työ- ja suojavaatetuksen valinnan pitää perustua aina työpaikan riskinarviointiin. Sileäpintaiset työvaatteet suojavat lialta ja normaalilta pölyltä. Tavalliset työvaatteet eivät ole suojavaatteita. CE-merkityt ja tyyppihyväksytyt suojavaatteet suojaavat aina joltakin erinlaiselta haitalta tai vaaralta. Suojavaatteiden etiketissä on CE-merkki ja vaaraa tai käyttöaluetta osoittava kuvatunnus ja standardin numero.

SUOJAVAATEUS
 • Hiekkapuhaltajan suojavaatetus suojaa ihoa raepuhalluksessa paineella lentävältä hiekalta.
 • Hitsaajan suojavaate suojaa hitsauksessa syntyviltä kipinöiltä.
 • Jännitetyö voi olla riskinarvioinnin perusteella käyttää valokaaren lämpövaikutukselta suojavaa suojavaatetusta.
 • Kylmänsuojavaate suoja kylmältä ja pakkaselta.
 • Metsurin viiltosuojaimet antavat suojan moottorisahan terän viilloilta.
 • Näkyvä varoitusvaatetus lisää käyttäjänsä näkyvyyttä työskenneltäessä liikkuvien koneiden ja liikenteen joukossa.

Huomioi: Varoitusvaatetusta koskeva standardi EN 471 korvattu uudella standardilla EN ISO 20471, 30.9.2013 alkaen. Myynnissä ja voi olla ka standardis EN 471 mukausi, et uuden standardin EN ISO 20471 mukaisia ​​varoitusvaatteita.

Lähteet :

 • http://www.finlex.fi/data/tes/stes432-TT115Maalaus1403.pdf
 • https://www.finlex.fi/data/tes/stes4484-TT72Rakennus1403.pdf
 • https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205
 • http://www.finlex.fi/data/tes/stes4463-TT146TaloLvi1403.pdf
 • http://sahkoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/edfa4e7809a10125e63c654d459be7c3/1442558025/application/pdf/987823/Rakennustuotetööstuse%20tes%202014-2016.pdf
 • http://sahkoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/01e4af781a25d220de2d21ec53f3f4f6/1442558707/application/pdf/1320782/S%C3%A4hk%C3%B6asennusalan%20TE174-20pdf.
 • https://rakennusliitto.fi/wp-content/uploads/2014/11/raktuoteteolltes2014netti.pdf
 • http://www.ttl.fi/fi/tyoturvallisuus_ja_riskien_hallinta/henkilonsuojaimet/suojainratkaisuja/rakennusala_suojavaatetus/sivut/default.aspx
 • http://www.ttl.fi/fi/tyoturvallisuus_ja_riskien_hallinta/henkilonsuojaimet/kaytto/suojavaatetus/nakyvyys/sivut/default.aspx
 • http://www.ttl.fi/fi/tyoturvallisuus_ja_riskien_hallinta/henkilonsuojaimet/kaytto/suojavaatetus/kylmansuojavaatetus/sivut/default.aspx