Meie tegevuspõhimõtted

Väike remonditöökoda Tampere esinduses

Image Wear eetikakoodeks
(Käitumiskoodeks)

Image Wear -kontserni eetikakoodeks ( Code of Conduct ) põhineb ÜRO keskmise kokkuleppe ( Global Compact ) põhimõtetel. Eetilised põhimõtted on kontserni tegevuse aluseks kõigis ärivaldkondades ja vastavatest eetilistest käitumisviisidest juhinduvad kõik kontserni töötajad.

Äritegevuse põhimõtted

Meie põhiülesanne on arendada ja tõhusalt äritegevust ja kasumlikku äritegevust. Kanname eetilist vastutust oma töötajate, äripartnerite ja ühiskonna ees.

 • Täidame kehtivaid seadusi ja rahvusvahelisi lepinguid.
 • Peame au sees ÜRO inimõiguste deklaratsiooni põhimõtteid. Arvestame oma töötajate õiguste ja huvidega, samuti nende kogukondade huvidega, kelle seas me töötame ja elame.
 • Meie äritegevus on alati aus ja eetiline.
 • Oleme valmis avatud dialoogiks kõigi huvigruppidega, keda meie äritegevusega.
 • Tegutseme vastavalt kehtivatele konkurentsiseadustele.
 • Me ei paku ega võta vastu mingit ebakohast maksu ega hüvist, mille eesmärk on vastama selle saajat toimima seaduse või ausa ja majandusliku äri põhimõtete eest.

  Vastutus tööandja, ostja ja tellijana

  Meie töötajate töötingimused peavad vastama vähemalt järgmistele riiklikele seadustele ja ILO (Rahvusvaheline Tööorganisatsioon) tööstandardite miinimumnõuetele.

  • Me kohtleme kõiki oma töötajaid.
  • Austame inimväärikust ning väärtustame iga inimese individuaalsust ja töökollektiivi mitmekesisust, mis tähendab igasuguse diskrimineerimise, hirmutamise ja tagakiusamise keelamist mistahes vormis.
  • Me ei käi lapstööjõu või sunniviisilise töö sobival juhul.
  • Me ei kasuta ega kasuta tegevust, mis takistab tööjõu vaba liikumist.
  • Me ei võta tööle alla 15-aastaseid lapsi ning kui kohalikele normidele vastav vanusepiir on kõrgem, vastavast alampiirist nooremaid isikuid.
  • Loome oma töötajate ohutu ja tervisliku töökeskkonna ning kohustume seda pidevalt täiustama. Kirjalikud tööohutusjuhised on kättesaadavad ja kasutusel kõikidel töökohtadel.
  • Austame oma töötajate õigust moodustada ametiühingud või ühineda nende iga riigi seadustele.
  • Püüame oma mõjusfääri raames, et meie kaubatarnijad ja alltöövõtjad täidavad Image Weari eetikakoodeksi põhimõtteid ning kontrollime seda enda või kolmandate isikute poolt läbi viidud auditite teel.
   IW_ekotuotteet

    

   Keskkonnaalane vastutus

   Keskkonna kaitsmine tähendab meile vastutust keskkonnamõjude eest, mida oma tegevust või toodete esile kutsume. Meie keskkonnaalane eesmärk on arendada oma tootmis- ja äritegevust pidevalt keskkonda säästvas suunas. Meie ettevõtte keskkonnaalane töö vastab standardile ISO 14001:2015.

   • Püüame kasutab palju keskkonnasõbralikke tekstiile.

   • Püüame suurendada ja toodete taaskasutust.

   • Minimeerime materjalikaod.

   • Teavitame oma toodete tarbijad meie toodete jaoks mõeldud keskkonnamõjudest.

   • Juhendame kasutajaid hooldama/pesema meie toimet kõige keskkonnasäästlikumal viisil.

   Kvaliteedialane vastutus

   Meie ettevõtte tegevussüsteem vastab standardile ISO 9001:2015. Meie tooted on laitmatuteks ning vastavad tarneajal kehtivatele seadustele, määrustele, standarditele, headele äritavadele ja tehnilistele nõuetele.

   Brodeeraamo Tampere Image Wear

   Tarnija vastutustundliku tegevuse põhimõtted (tarnija käitumiskoodeks)

   Image Wear -kontserni eetika- ja käitumiskoodeks ( Code of Conduct ) põhimõte põhineb ÜRO keskmise kokkuleppe ( Global Compact ) tel. Vastutustundliku tegevuse põhimõtted on aluseks oleva tarnijate koostööle ja määratletud tegevusmeetodid, mida meie tarnijad on teie järgima.

   Image Weari partnerid kohustuvad järgima alltoodud vastutuse põhimõtted:

   Äritegevuse põhimõtted

   • Meie põhiülesanne on arendada ja tõhusalt äritegevust ja kasumlikku äritegevust. Kanname eetilist vastutust oma töötajate, äripartnerite ja ühiskonna ees.
   • Täidame kehtivaid seadusi ja rahvusvahelisi lepinguid.
   • Peame au sees ÜRO inimõiguste deklaratsiooni põhimõtteid. Arvestame oma töötajate õiguste ja huvidega, samuti nende kogukondade huvidega, kelle seas me töötame ja elame.
   • Meie äritegevus on alati aus ja eetiline.
   • Oleme valmis avatud dialoogiks kõigi huvigruppidega, keda meie äritegevusega.
   • Tegutseme vastavalt kehtivatele konkurentsiseadustele.
   • Me ei paku ega võta vastu mingit ebakohast maksu ega hüvist, mille eesmärk on vastama selle saajat toimima seaduse või ausa ja majandusliku äri põhimõtete eest.

   Meie vastutus tööandjana

   Meie töötajate töötingimused peavad vastama vähemalt järgmistele riiklikele seadustele ja ILO (Rahvusvaheline Tööorganisatsioon) tööstandardite miinimumnõuetele:

   • Me kohtleme kõiki oma töötajaid.
   • Austame inimväärikust ning väärtustame iga inimese individuaalsust ja töökollektiivi mitmekesisust, mis tähendab igasuguse diskrimineerimise, hirmutamise ja tagakiusamise keelamist mistahes vormis.
   • Me ei käi lapstööjõu või sunniviisilise töö sobival juhul.
   • Me ei kasuta ega kasuta tegevust, mis takistab tööjõu vaba liikumist.
   • Me ei võta tööle alla 15-aastaseid lapsi ning kui kohalikele normidele vastav vanusepiir on kõrgem, vastavast alampiirist nooremaid isikuid.
   • Loome oma töötajate ohutu ja tervisliku töökeskkonna ning kohustume seda pidevalt täiustama. Kirjalikud tööohutusjuhised on kättesaadavad ja kasutusel kõikidel töökohtadel.
   • Austame oma töötajate õigust moodustada ametiühingud või ühineda nende iga riigi seadustele.

    Keskkonnavastutus

    Keskkonna kaitsmine tähendab meile vastutust keskkonnamõjude eest, mida oma tegevust või toodete esile kutsume. Meie keskkonnaalane eesmärk on arendada oma tootmis- ja äritegevust pidevalt keskkonda säästvas suunas.

    • Püüame kasutab palju keskkonnasõbralikke tekstiile.
    • Püüame suurendada ja toodete taaskasutust.
    • Minimeerime materjalikaod.

     Kvaliteedialane vastutus

     Valmistame tooted vastavalt antud juhistele. Teostame toodangu regulaarset kvaliteedikontrolli ja kontrollime valmistooted enne Image Weari saatmist. Saadame kontrollproove vastavalt kokkuleppele kas esimesest tootmispartiist või igast tootmispartiist.

     Auditeerimine

     Image Wearil on õiguskoostöö käigus tarnija tegevust auditeerida. Image Wear teavitab auditist hiljemalt kolm (3) tööpäeva ette. Tarnija lubab auditi läbiviimisele kaasa aidata ja anda audiitorite kasutusse nõutud dokumendid.